X
GDPR
Úvod    GDPR

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Dovolujeme si Vás informovat o způsobu zpracování Vašich osobních údajů
společností InspiroTec s.r.o.

Níže uvedené informace slouží k zajištění Vaší plné a transparentní informovanosti o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jakým způsobem s nimi nakládáme. Zpracování Vašich osobních údajů je v souladu s právním předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení”) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá, je společnost:

InspiroTec s.r.o.

IČ: 251 98 351

se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 138016

 

V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů můžete Společnost kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese:

gdpr@cns.com 

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále v souladu s právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů a poskytování zdravotní péče.

V rámci provozu naší společnosti, obchodní činnosti a poskytování služeb jsou z pozice správce zpracovávány:

 • osobní údaje nutné pro obchodní jednání v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, e-mail, telefon,
 • osobní údaje nezbytné pro uzavření smluvního vztahu v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, podpis, případně i bydliště, datum narození a rodné číslo (jedná se o veřejně dostupné informace uvedené v Obchodním rejstříku),
 • osobní údaje zaměstnanců a třetích stan, které uvedl obchodní partner, umožňující nám kontakt s Vámi v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, e-mail, telefon.

 

V rámci poskytování služeb z pozice zpracovatele jsou zpracovávány:

 • jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, telefonní a e-mailový kontakt zaměstnanců klienta za účelem plnění předmětu smlouvy,
 • další osobní údaje zaměstnanců klienta uvedené v aplikacích a adresářích klienta, ke kterým nám klient umožní přístup za účelem plnění předmětu smlouvy,
 • další osobní údaje třetích stran klienta uvedené v aplikacích a adresářích klienta, ke kterým nám klient umožní přístup za účelem plnění předmětu smlouvy.

 

3. Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • Za účelem poskytování služeb na základě plnění zákonných povinností podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Za účelem kontaktních jednání s Vámi v rámci realizace smluvního vztahu, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, a to na základě právní povinnost, za účelem plnění smlouvyi a našeho oprávněného zájmu.
 • Zpracování osobních údajů pacientů a samoplátců je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle zákona č. 372/2011 Sb. o poskytování zdravotních služeb a souvisejících předpisů.
 • Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

4. Komu dále poskytujeme Vaše osobní údaje?

 • Našim zpracovatelům, kteří pro společnost InspiroTec s.r.o. provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy.
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy společnosti InspiroTec s.r.o. poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
 • Lékařům, dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné, pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
 • Případně dalším subjektům, a to pouze s Vaším výslovným souhlasem.

 

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů?

Máte právo si vyžádat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, uplatnit i další níže uvedená práva můžete prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • zdrojích Vašich osobních údajů,
 • skutečnosti, zda dochází při zpracování k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

V případě, že jste nám osobní údaje poskytli na základě souhlasu, máte právo:

 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
 • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

 

 

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete nás požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění našich právní povinnosti)
 • omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů.

 

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na email společnosti gdpr@cns.cz. Společnost InspiroTec s.r.o. Vás vždy bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

 

6. Jak provést změnu ve Vašich osobních údajích?

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde, a to prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

 

7. Jak se můžete informovat nebo podat námitku na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady ke zpracování Vašich osobních údajů společností InspiroTec s.r.o., můžete se obrátit na nás, jako správce Vašich údajů, prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

V případě nečinnosti z naší strany, nebo pokud Vás neuspokojí naše vyřízení Vaší žádosti, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČ: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

 

Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.

Společnost InspiroTec s.r.o.

 

Aktuálně

Kontakty

adresa

InspiroTec s.r.o.
Nad Šafranicí 574
276 01 Mělník 

Přihlášení k odběru novinek